چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۵ توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و شرکت مدیریت منابع آب ایران در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی