چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی، تیر ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی

Fourth National Conference on Business and Commerce Management

پوستر چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی

چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی