دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی، فروردین ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی

The second national conference Math: Advanced Engineering Mathematics with techniques

پوستر دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی

دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی