چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد

پوستر چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد

چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد