اولین کنفرانس ملی بتن سبک، بهمن ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس ملی بتن سبک

1st National Light Weight Concrete Conference

پوستر اولین کنفرانس ملی بتن سبک

اولین کنفرانس ملی بتن سبک در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه تهران،انستيتومصالح دانشكده فني دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بتن سبک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بتن سبک