کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ISSUES OF LITERATURE, TRANSLATION AND TEACHING AND LEARNING OF LANGUAGES

پوستر کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،مؤسسه پژوهشگران انديشمند در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها مراجعه فرمایید.