کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا

کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.