اولین کنفرانس بین المللی حقوق بین الملل، حقوق ،علوم سیاسی و علوم انسانی، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی حقوق بین الملل، حقوق ،علوم سیاسی و علوم انسانی

First International Conference on International Law, Law, Political Science and Humanities

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حقوق بین الملل، حقوق ،علوم سیاسی و علوم انسانی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق بین الملل، حقوق ،علوم سیاسی و علوم انسانی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دایمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حقوق بین الملل، حقوق ،علوم سیاسی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حقوق بین الملل، حقوق ،علوم سیاسی و علوم انسانی