اولین کنفرانس حقوق، حقوق بین الملل،علوم سیاسی و علوم انسانی، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس حقوق، حقوق بین الملل،علوم سیاسی و علوم انسانی

First Conference on Law, International Law, Political Science and Humanities

پوستر اولین کنفرانس حقوق، حقوق بین الملل،علوم سیاسی و علوم انسانی

اولین کنفرانس حقوق، حقوق بین الملل،علوم سیاسی و علوم انسانی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس حقوق، حقوق بین الملل،علوم سیاسی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس حقوق، حقوق بین الملل،علوم سیاسی و علوم انسانی