هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

8th Conference on Iranian Linguistics

هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علامه طباطبایی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - انج در شهر تهران برگزار گردید.


هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن زبان‌شناسی ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی در محل دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامة طباطبائی برگزار می‌شود.

محورهای همایش

 • آواشناسی
 • واج‌شناسی
 • صرف
 • نحو
 • رده‌شناسی زبان
 • معنی‌شناسی
 • زبان‌شناسی نظری
 • زبان‌شناسی کاربردی
 • نشانه‌شناسی
 • کاربردشناسی زبان و تحلیل گفتمان
 • ترجمه‌شناسی
 • آموزش زبان فارسی
 • زبان‌شناسی رایانه‌ای
 • فرهنگ‌نگاری
 • اصطلاح‌شناسی
 • عصب‌شناسی زبان
 • روان‌شناسی زبان
 • زبان‌شناسی شناختی
 • جامعه‌شناسی زبان
 • گونه‌های زبان فارسی
 • زبان‌ها و گویش‌های محلی ایران
 • تداخل و برخورد زبانی
 • زبان‌شناسی تاریخی-تطبیقی
 • زبان‌های ایرانی کهن
 • تکوین زبان فارسی
 • نقش زبان و ادب فارسی در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی.

شورای برگزارکننده

 • دکتر محمد دبیرمقدم: دانشگاه علامه طباطبایی. دبیر همایش
 • دکتر سیدمصطفی عاصی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر ویدا شقاقی: دانشگاه علامه طباطبایی. رییس انجمن زبانشناسی ایران
 • دکتر ارسلان گلفام: دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر یحیی مدرسی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شورای علمی

 • دکتر فردوس آقاگل‌زاده: دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر حمیدرضا آیت‌الهی: دانشگاه علامة طباطبائی و رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر محمود بی‌جن‌خان: دانشگاه تهران
 • دکتر یداله ثمره: عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • دکتر فریده حق‌بین: دانشگاه الزهرا
 • دکتر محمد دبیرمقدم: دانشگاه علامة طباطبائی و عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • دکتر محمدتقی راشد محصل: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر محمدرضا رضوی: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • دکتر شهلا رقیب‌دوست: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر ویدا شقاقی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر مهرنوش شمس‌فرد: دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر علی اشرف صادقی: عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • دکتر رضامراد صحرایی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر کورش صفوی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر سیدمصطفی عاصی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر رضا غفارثمر: دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر فرزانه فرحزاد: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر فریبا قطره: دانشگاه الزهرا
 • دکتر علیرضا قلی‌فامیان: دانشگاه پیام نور
 • دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا: دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر غلامحسین کریمی دوستان: دانشگاه تهران
 • دکتر ارسلان گلفام: دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر کامبیز محمودزاده: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر یحیی مدرسی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر گلناز مدرسی قوامی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر مجتبی منشی‌زاده: دانشگاه علامة طباطبائی

شورای اجرایی

 • دکتر ویدا شقاقی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر کورش صفوی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر رضامراد صحرایی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر سپیده عبدالکریمی: انجمن زبان شناسی ایران
 • دکتر شهرام مدرس خیابانی: دانشگاه آزاد اسلامی(واحد کرج)
 • دکتر گلناز مدرسی قوامی: دانشگاه علامة طباطبائی