کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، مرداد ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی