همایش ملی مطالعات بنیادین فقهی،حقوقی؛ نظریه ها، رویکردها، چالش ها، اسفند ماه ۱۴۰۱

همایش ملی مطالعات بنیادین فقهی،حقوقی؛ نظریه ها، رویکردها، چالش ها

National conference of fundamental jurisprudence and legal studies. Theories, views, challenges

پوستر همایش ملی مطالعات بنیادین فقهی،حقوقی؛ نظریه ها، رویکردها، چالش ها

همایش ملی مطالعات بنیادین فقهی،حقوقی؛ نظریه ها، رویکردها، چالش ها در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی خراسان، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مطالعات بنیادین فقهی،حقوقی؛ نظریه ها، رویکردها، چالش ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مطالعات بنیادین فقهی،حقوقی؛ نظریه ها، رویکردها، چالش ها