نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی، مهر ماه ۱۴۰۲

نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی

The first national research conference in law, jurisprudence, jurisprudence and Islamic sciences

پوستر نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی

نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،فصلنامه علمی حقوق تجاریبا همکاری مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی