اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی

اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی