چالش های موجود در قانون شهرداری ، فروردین ماه ۱۳۹۲

چالش های موجود در قانون شهرداری

پوستر چالش های موجود در قانون شهرداری

چالش های موجود در قانون شهرداری در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ توسط ،معاونت حقوقي، شورا و امور مجلس در شهر تهران برگزار گردید.