همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها

پوستر همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها

همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دادگستري كل استان كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها