همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها

همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها

پوستر همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها

همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دادگستری کل استان کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها مراجعه فرمایید.


 محورهای همایش

جرم شناسی:
مفهوم جرم شناختی خشونت
تحلیل نظریه مند خشونت
علت شناسی خشونت (روانشناختی ، جامعه شناختی و ...)
چگونگی پیشگیری از خشونت

سیاستگذاری جنایی:
رویکرد سیاست جنایی سازمان ملل متحد به پیشگیری از خشونت
وضعیت سیاستگذاری جنایی ایران در قبال خشونت
معیارها و بایسته های سیاستگذاری جنایی در قبال خشونت
جایگاه نهادهای دولتی و غیردولتی در پیشگیری از خشونت

حقوقی و قضایی:
قلمرو جرم انگاری خشونت در حقوق ایران
رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال خشونت
رویکرد سیاست جنایی قضایی ایران در قبال خشونت (علیه اطفال، بانوان، محیط زیست و...)
چگونگی برخورد با خشونت در قلمرو آ.د.ک از جمله در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان

آموزه های اسلامی و فقهی:
مفهوم و گونه شناسی خشونت در پرتو آموزه های اسلامی و فقهی
بسترها و عوامل شکل گیری خشونت از منظر آموزه های اسلامی و فقهی
شیوه های پیشگیری از خشونت در آموزه های اسلامی و فقهی
چگونگی برخورد با خشونت در آموزه های اسلامی و فقهی

همچنین عناوین و موضوعات زیر جهت نگارش مقالات پیشنهاد می گردد:
گونه شناسی خشونت از منظر جامعه شناسی و علوم اجتماعی
خشونت خانگی (خشونت علیه کودکان، زنان، مردان، سالمندان)
خشونت های اجتماعی (منازعات خیابانی، خشونت علیه حیوانات، خشونت علیه محیط زیست، خشونت در محیط مجازی و ...)
خشونت نمادین
خشونت شغلی
اعتیاد و خشونت
مفهوم و نظریات خشونت در روانشناسی
مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی و اجتماعی و نقش آن ها بر خشونت
احساس بی عدالتی و خشونت
احساس حقارت و کمبودهای دوران کودکی و خشونت
احساس ناکامی و اجحاف و خشونت
خشم آنی
خشونت روانیمقالات پذیرش شده در همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها