همایش مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنشها، فروردین ماه 88

همایش مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنشها

همایش مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنشها در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورها:
- مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات: اشتراک و افتراق در مفاهیم، نظریه ها و الگوها
- مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات: نقدها و نظرها
- مدیریت دانش و دانش میان سازمانی
- مدیریت دانش و روابط میان رشته ای
- مدیریت دانش و سرمایه معنوی
- فناوری اطلاعات و بهینه سازی مدیریت دانش
- مدیریت محتوا و مدیریت دانش
- نظام مدیریت دانش و مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی
- گزارشها و تجربه های پژوهشی مدیریت دانش در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی
- گزارش ها و تجربه های موفقیت متخصصان کتابداری و اطلاع رسان در مدیریت دانش
- راهبردها و روشهای ارزیابی دانش و مدیریت دانش
- علوم اطلاعات و گردآوری، انتقال و ارزیابی دانش
- مبانی نظری علوم کتابداری و اطلاع رسانی و مدیریت دانش
- سازماندهی اطلاعات و مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور
- مدیریت دانش و آموزش کتابداری و اطلاع رسانی
- مستندسازی تجربه ها از دیدگاه مدیریت دانش و نقش ابزارها و تجربیات کتابداری و اطلاع رسانی
- رابطان دانش (واسطه‌های دانش) و تخصص های کتابداری و اطلاع رسانی
- وضعیت مدیریت دانش در ایران
- کتابداران و اطلاع‌رسانان و مدیریت دانش
- تحلیل پژوهشهای مدیریت دانش در ایران
- کاربردهای پیشنهادی مدیریت دانش در ایران
- مدیریت دانش و افقهای تازه در چشم انداز علوم کتابدارای و اطلاع رسانی
- فرصتها و تهدیدهای مدیریت دانش برای کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی