اولین کنفرانس بین المللی علم و فناوری خوارزمی، اسفند ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی علم و فناوری خوارزمی

1st Khwarizmi International Conference on Science and Technology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علم و فناوری خوارزمی

اولین کنفرانس بین المللی علم و فناوری خوارزمی در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۲ توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علم و فناوری خوارزمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علم و فناوری خوارزمی