کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۷ تا ۷ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران