کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران، شهریور ماه ۱۳۸۷

کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران