اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، مهر ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی

اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۴ توسط ،انجمن مديريت ايران واحد خراسان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی