کنفرانس سالیانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک، تیر ماه ۱۳۹۳

کنفرانس سالیانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک

The Annual Conference on Entrepreneurship and Strategic innovation

پوستر کنفرانس سالیانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک

کنفرانس سالیانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران،دانشكده كارآفريني در شهر تهران برگزار گردید.