کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین، بهمن ماه ۱۴۰۱

کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین

National Conference on Knowledge-Based Agriculture and Entrepreneurship

پوستر کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین

کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین