اولین همایش ملی عناب، شهریور ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی عناب

The first national jujube conference

پوستر اولین همایش ملی عناب

اولین همایش ملی عناب در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۸ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی عناب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی عناب