اولین همایش میکروب شناسی نوین

اولین همایش میکروب شناسی نوین

The First National Congress of Modern Microbiology

پوستر اولین همایش میکروب شناسی نوین

اولین همایش میکروب شناسی نوین در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در شهر جهرم برگزار گردید.


محورهای همایش:

- میکروبیولوژی پایه و عمومی
- میکروبیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی میکروبی
- میکروبیولوژی کاربردی و صنعتی
- میکروبیولوژی مواد غذایی
- میکروبیولوژی بالینی و پزشکی
- میکروبیولوژی محیطی
- میکروبیولوژی دامپزشکی
- میکروبیولوژی گیاهی
- انگل شناسی وقارچ شناسی پزشکی
- ایمنی شناسی