اولین همایش میکروب شناسی نوین، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش میکروب شناسی نوین

The First National Congress of Modern Microbiology

پوستر اولین همایش میکروب شناسی نوین

اولین همایش میکروب شناسی نوین در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم،دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم در شهر جهرم برگزار گردید.