اولین همایش میکروب شناسی نوین، اسفند ماه 92

اولین همایش میکروب شناسی نوین

The First National Congress of Modern Microbiology

پوستر اولین همایش میکروب شناسی نوین

اولین همایش میکروب شناسی نوین در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در شهر جهرم برگزار گردید.


محورهای همایش:

- میکروبیولوژی پایه و عمومی
- میکروبیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی میکروبی
- میکروبیولوژی کاربردی و صنعتی
- میکروبیولوژی مواد غذایی
- میکروبیولوژی بالینی و پزشکی
- میکروبیولوژی محیطی
- میکروبیولوژی دامپزشکی
- میکروبیولوژی گیاهی
- انگل شناسی وقارچ شناسی پزشکی
- ایمنی شناسی