اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)، مهر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)

1National Conference on Non- Ferrous Metals and Alloys (new applied materials and technologies)

پوستر اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)

اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی) در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۲ توسط ،موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي مركز مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)