اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران، بهمن ماه ۱۳۸۹

اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران

The First Iranian Thermal Science Conferene

اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.