اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی، آذر ماه 98

اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی

First National Conference on International Transit and Transport on the Economic Development Pathway

پوستر اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی

اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با مشارکت اتاق بازرگانی - صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:
اهمیت و نقش ترانزیت در اقتصاد ایران و مقایسه با کشورهای منطقه
قوانین و مقررات مخل در حوزه ترانزیت و چالشهای پیش رو
تعدد سازمانهای دخیل و نقش متولی واحد در توسعه ترانزیت
نقش دانشگاه و مجامع علمی در توسعه ترانزیت و حملونقل بین المللیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی