اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها، آذر ماه ۱۳۹۰

اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

The first specialized conference on intelligent computer systems and their applications

پوستر اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور استان تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها