اولین کنفرانس مجازی منطقه ایی مهندسی فناوری اطلاعات، شهریور ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس مجازی منطقه ایی مهندسی فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس مجازی منطقه ایی مهندسی فناوری اطلاعات در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی کرمانشاه،دانشگاه صنعتي كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.