اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران، تیر ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

1st International Iranian Tissue Engineering and Regenerative Medicine Congress (ITERM2018)

پوستر اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایرانانجمن علمي مهندسي بافت و بازسازي ايرانانجمن علمي پريودنتولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران