کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی، اسفند ماه ۱۳۹۰

کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

Information Technology and Economic Jihad

پوستر کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،مجتمع آموزش عالي كازرون در شهر کازرون برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی