: کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال، آذر ماه ۱۳۹۱

: کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال

International Sport Science Conference

: کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار گردید.