دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان نوآوری ایران، آبان ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان نوآوری ایران

The Second National Conference of the Scientific Association of Technology Parks and the Iranian Innovation Organization

پوستر دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان نوآوری ایران

دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان نوآوری ایران در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی پارک‌ها و سازمان‌های نوآوری ایران در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان نوآوری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان نوآوری ایران