هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

The 17th annual conference of the Iranian Association of Pharmacists

پوستر هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی داروسازان ایرانانجمن علمي داروسازان ايران در شهر تهران برگزار گردید.