هفتمین دوره ی سمینار دانشجویی اپتومتری، اسفند ماه ۱۳۹۶

هفتمین دوره ی سمینار دانشجویی اپتومتری

Seventh Optometry Student Seminar

پوستر هفتمین دوره ی سمینار دانشجویی اپتومتری

هفتمین دوره ی سمینار دانشجویی اپتومتری در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،انجمن علمی اپتومتری ایراندانشگاه علوم پزشكي مشهدانجمن اپتومتري خراسان در شهر مشهد برگزار گردید.