بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

24th Annual Conference of Mechanical Engineering

پوستر بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران مراجعه فرمایید.


بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران