اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران

اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران

1st Iranian Surveyers Geomatic Conference

اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در شهر تاکستان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران