اولین همایش جامعه ایمن شهر اصفهان، تیر ماه ۱۳۹۱

اولین همایش جامعه ایمن شهر اصفهان

1st Isfahan Healthy Society conference

اولین همایش جامعه ایمن شهر اصفهان در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.