اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان

First National Conference on Electrical Engineering Isfahan

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۱ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان