اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان، مهر ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان

First National Conference on Electrical Engineering Isfahan

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان