همایش نماز (آثار فردی و اجتماعی آن)، اسفند ماه ۱۳۹۸

همایش نماز (آثار فردی و اجتماعی آن)

Prayer Conference (its individual and social effects)

پوستر همایش نماز (آثار فردی و اجتماعی آن)

همایش نماز (آثار فردی و اجتماعی آن) در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه پیام نور واحد میانه،دانشگاه پيام نور مركز ميانه در شهر میانه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش نماز (آثار فردی و اجتماعی آن) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش نماز (آثار فردی و اجتماعی آن)