اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی

اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه فراز انديشان دانش بين الملل در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی