اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست

First National Conference on Agriculture, Environment

پوستر اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست

اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي سبلان در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست