اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران، تیر ماه ۱۳۸۹

اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران

1st Iranian Student Conference on Information Technology

پوستر اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران

اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستاندانشكده فني و مهندسي در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران