نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران، اسفند ماه ۱۳۹۱

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

پوستر نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشكده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.