دوازدهین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۹

دوازدهین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران

The 12 th Biennial Congress of Iranian Society of Asthma and Allergy

پوستر دوازدهین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران

دوازدهین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،انجمن علمی آسم و آلرژی ایرانانجمن آسم وآلرژي ايراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.