سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک، بهمن ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک

The third national conference on low irrigation and unconventional water use in agriculture in dry areas

پوستر سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک

سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه رازی، در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک