اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی، خرداد ماه ۱۳۸۷

اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

The first national seminar on geotechnical issues of irrigation and drainage networks

اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط ،موسسه تحقيقاتي فني و مهندسي كشاورزي در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی