پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران خرداد 82

پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران

Comprehensive Seminar

پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۲ توسط جامعه ریخته گران ایران در شهر تهران برگزار گردید.