پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران، خرداد ماه 82

پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران

Comprehensive Seminar

پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۲ توسط جامعه ریخته گران ایران درتهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران