هفتمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران، آذر ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران

7th International Rhinology & Facial Plastic Surgery Congress

پوستر هفتمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران

هفتمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی راینولوژی ایرانانجمن علمي راينولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید.